Data ostatniej modyfikacji 2018.05.14

 

 1. Wstęp
  Niniejsza Polityka Prywatności jest oficjalną polityką firmy J.B.R. Rogowiec Sp. J., zwaną dalej JBR w zakresie gromadzenia i wykorzystywania uzyskanych od Państwa informacji i danych. Polityka zawiera wyjaśnienie, jak i dlaczego JBR gromadzi Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób je wykorzystuje, ponadto określa zakres Państwa kontroli nad wykorzystywaniem przez nas tych danych. JBR ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony i zabezpieczania Państwa prywatności podczas współpracy z Państwem.

   

 2. Deklaracja
  JBR nigdy nie sprzedawał, nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawał, ani w żaden sposób udostępniał osobom trzecim pozyskanych danych osobowych.

   

 3. Zgoda
  Poprzez zainicjowanie kontaktu telefonicznego lub przesłanie wiadomości e-mail bądź instalowanie produktów i usług oferowanych przez JBR, uzyskiwanie do nich dostępu i/lub korzystanie z nich wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz innymi zawartymi między nami umowami. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystanie przez Państwa ze stron internetowych, produktów lub usług JBR stanowi Państwa akceptację niniejszej Polityki prywatności.

   

 4. Rodzaje gromadzonych informacji
  JBR ma prawo gromadzić szereg informacji w toku zwykłej działalności gospodarczej, włącznie z danymi osobowymi i nieosobowymi. Możemy gromadzić takie informacje, jak Państwa nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP. Wszystkie z niniejszych danych, związane są z korzystaniem przez Państwa z produktów i/lub usług JBR.

   

 5. Główny cel gromadzenia informacji
  JBR gromadzi informacje w toku swojej działalności gospodarczej w celu:
  1. Prowadzenia działalności oraz dostarczania produktów i/lub usług.
  2. Prowadzenia działań marketingowych i uzyskiwania informacji zwrotnej o swoich produktach i usługach.
  Bez dostępu do w/w informacji dostarczanie produktów i/lub usług przez JBR mogłoby być niemożliwe.

   

 6. Sposób gromadzenia informacji przez JBR
  JBR gromadzi informacje na dwa sposoby:
  1. Bezpośrednio, gdy Państwo:
   • Kupują bądź użytkują nasze produkty i/lub usługi.
   • Kontaktują się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej lub przesyłają zapytanie dotyczące naszych produktów lub usług.
   • Przesyłają nam swój adres e-mail i inne dane w celu umieszczenia ich w naszej bazie danych.
   • Przeglądają dowolne aktywne strony internetowe lub domeny JBR.
  2. Pośrednio, na przykład poprzez umieszczanie plików cookie lub innych narzędzi analitycznych w komputerach i urządzeniach przez Państwa wykorzystywanych.
  Podczas bądź przed rozpoczęciem przez nas gromadzenia informacji podejmiemy uzasadnione działania, aby poinformować Państwa o tym i umożliwić Państwu zapoznanie się z Polityką prywatności, z uwzględnieniem Polityki JBR dotyczącej plików cookie.

   

 7. Sposób wykorzystywania Państwa informacji
  Przyjmują Państwo do wiadomości, że JBR może wykorzystywać lub ujawniać informacje w podstawowym celu, w jakim są one gromadzone, w tym m.in. do:
  1. Świadczenia usług i/lub oferowania produktów, sprawowania związanej z nimi administracji, realizacji Państwa zamówień, prowadzenia działań marketingowych oraz udzielania informacji o zmianach w naszych usługach i/lub produktach, a także prowadzenia rejestrów ogólnych danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszych produktów i/lub usług, rejestrowania i obsługi zapytań dotyczących pomocy technicznej, nawiązywania z Państwem kontaktu oraz wywiązania się z obowiązków prawnych; przy czym
  2. Informacje te mogą być wzajemnie udostępniane przez JBR i powiązane z nią osoby prawne oraz ujawniane na zasadzie poufności naszym podwykonawcom w związku z celami podstawowymi. W przypadku przekazywania nam danych osobowych innych osób gwarantują Państwo, że są do tego upoważnieni i że poinformują tę osobę o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy jej dane, oraz że osoba ta może uzyskać dostęp do swoich danych.

   

 8. Ujawnianie informacji
  Państwa dane będą ujawnione osobom trzecim poza spółką JBR wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności lub zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu w momencie gromadzenia tych danych. JBR ma prawo ujawnienia Państwa danych, gdy:
  1. Na podstawie uzasadnionych przesłanek podejrzewa istnienie zagrożenia dla Państwa zdrowia lub bezpieczeństwa bądź zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego
  2. Na podstawie uzasadnionych przesłanek podejrzewa zaangażowanie w przeszłości, obecnie lub w przyszłości w nielegalną lub bezprawną działalność, a wykorzystanie lub ujawnienie tych danych jest koniecznym elementem prowadzonego przez nią dochodzenia lub procesu zgłoszenia sprawy właściwym organom; i/lub gdy
  3. Takie wykorzystanie lub ujawnienie jest wymagane lub przewidziane przez prawo (np. w celu przyjęcia wezwania do sądu, nakazu sądowego lub innego nakazu wydanego przez sąd lub związanego z postępowaniem prawnym).

   

 9. Źródła zewnętrzne
  Strona internetowa JBR lub inne materiały mogą zawierać łącza do stron internetowych należących do osób trzecich i przez nie prowadzonych, a osoby te mogą gromadzić Państwa dane osobowe. Po opuszczeniu przez Państwa stron internetowych JBR Polityka prywatności przestaje obowiązywać, a JBR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu praktyk osób trzecich w zakresie prywatności lub za treści udostępniane przez te osoby. Należy zawsze czytać politykę prywatności obowiązującą na wszystkich odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych osób trzecich.

   

 10. Transgraniczne przesyłanie danych, ich bezpieczeństwo i przechowywanie
  Przez wejście na stronę internetową JBR bądź zainstalowanie, zdobycie lub użycie produktów i/ lub usług JBR wyrażają Państwo zgodę na transgraniczne przesyłanie informacji i/lub danych. JBR korzysta z zewnętrznych usług świadczonych przez firmy, których siedziby mogą znajdować się poza granicami Unii Europejskiej, do celów hostingu poczty elektronicznej, baz danych i systemów, oraz z usług analitycznych firmy Google. JBR korzysta z uzasadnionych gospodarczo fizycznych, administracyjnych i technicznych zabezpieczeń mających na celu zachowanie integralności i bezpieczeństwa informacji umożliwiających identyfikację osób; należą do nich bezpieczne sieci danych chronione za pomocą zapór i systemów ochrony haseł stosowanych jako standard w branży. Przesyłanie danych przez Internet nie zawsze jest bezpieczne – wszystkie informacje przesyłają Państwo na własne ryzyko. JBR podejmie wszelkie starania, aby zapewnić w swoich systemach bezpieczeństwo otrzymanych od Państwa informacji. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i/lub danych dotyczących kont oraz mają obowiązek regularnej aktualizacji swoich systemów i stosowania oprogramowania antywirusowego i innych zabezpieczeń.

   

 11. Dane do kontaktu, dostęp do danych osobowych, możliwość ich zmiany i prawo do bycia zapomnianym
  JBR dba o to, aby przechowywane przez nią informacje dotyczące klientów i innych interesariuszy były dokładne, odpowiednie i właściwe. Aby uzyskać dostęp do swoich danych, można skontaktować się z  nami:
  J.B.R. Rogowiec Sp.J.
  ul. Zapora 23
  43-382 Bielsko - Biała
  rodo@jbr.pl

  JBR rozpatrzy Państwa wniosek zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i zapewni dostęp do przechowywanych danych oraz umożliwi aktualizację bądź usunięcie tych danych, chyba że:
  1. nie będą Państwo w stanie udowodnić JBR, że mają prawo dostępu do tych danych,
  2. JBR będzie mieć prawo odmowy lub wstrzymania dostępu do danych.
  W razie odmowy dostępu do danych podamy powody takiej decyzji na Państwa żądanie. Ze względów bezpieczeństwa JBR nie ujawni wrażliwych danych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak nazwy użytkownika, hasła czy dane dotyczące kart kredytowych.

   

 12. Skargi
  Wszelkie skargi dotyczące naszej Polityki prywatności, wykorzystywania bądź ujawniania przez nas Państwa danych osobowych należy kierować na adres mailowy rodo@jbr.pl. Rozpatrzymy Państwa skargę i podejmiemy w tej sprawie stosowne działania.

   

 13. Zmiany Polityki prywatności
  Polityka prywatności może być poddawana okresowemu przeglądowi bez uprzedniego powiadomienia – informacja na ten temat będzie umieszczona powyżej jako „data ostatniej modyfikacji”. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z informacjami o ewentualnych zmianach. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza Państwa akceptację Polityki prywatności wraz ze wszelkimi jej przyszłymi zmianami.